...

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi lägger stor vikt om att värna om miljön!
  • Vi ska genom en successiv miljöanpassning av vår verksamhet sträva efter inordning till kretsloppssamhället och minimera vår påverkan på miljön.
  • Vi skall ta hänsyn till miljön i varje beslut och ha den som en integrerad del i verksamheten.
  • Lagar och förordningar på miljösidan utgör minikrav.
  • Vi ser miljöarbetet som en ständigt pågående process och åtar oss att verka för ständiga förbättringar.
  • Vi skall genom utbildning av all personal hålla dem informerade om miljöfrågor och göra dem mer miljömedvetna.
  • Genom kommunikation med intressenter och via information från branschen skall vi ta del av nya miljövänliga metoder och material.
  • Vi skall använda miljövänliga material och kemikalier och dessutom informera och ställa krav på våra leverantörer i detta hänseende.

Vår verksamhet skall bedrivas så att:

$
Miljöpåverkan minimeras och risken för miljöskador begränsas via förebyggande arbete.
$

Vi inte av egna orsaker förorsakar skador eller incidenter som påtagligt påverkar vår omgivning.

$

Vi kontinuerligt minskar vår miljöpåverkan i relation till vårt uppdrag.

$
Vi ska kontinuerligt följa upp våra miljömål.
$

Återanvändning eller återvinning ska alltid beaktas.

$
Förekommande utsläpp är planerade och dokumenteras.
$
Likvärdiga miljökrav, som ställs på vår egen verksamhet, skall åsättas våra leverantörer samt entreprenörer

Kvalitetspolicy

Vi lägger stor vikt på kvalitetsutveckling!

För oss är kvalitet ett helhetsbegrepp som innefattar såväl vad vi erbjuder våra
kunder som hur vi utför det.

Våra tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och därför arbetar vi endast med kända varumärken och moderna maskiner med gott renommé.

Vi ska även tillhandahålla marknadens bästa service till ett konkurrenskraftigt pris som motsvarar eller överträffar kunders krav, behov och förväntningar.

Kvalitet för oss innebär att våra kunder är nöjda med våra tjänster och utbud. Kvalitet innebär också att vi i vår verksamhet främjar för en god miljö och att våra anställda trivs.

Vi håller en hög servicegrad inom företaget, våra anställda är kvalitetsmedvetna och väl orienterade vad gäller vikten av kundvård.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.